HOTARAREA NR. 61/04.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 61/04.11.2013

Privind aprobarea executiei bugetare pentru trim. III al anului 2013

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 04.11.2013 in sedinta extraordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 12732/30.10.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba executia bugetara pentru trim. III al anului 2013, conform situatiilor anexa:

- venituri totale programate                                                                          6.631.000 lei

- venituri totale incasate                                                                                6.919.782 lei

Grad de utilizare                                                                                             108.78 lei

- venituri proprii incasate                                                                              1.197.992 lei

- cote si sume defalcate din impozitul pe profit                                        2.135.295 lei

- sume defalcate din TVA                                                                              3.482.515 lei

- subventii de la bugetul de stat                                                                   103,98 lei

Plati efectuate la 30.09.2013                                                                         4.891.526 lei

Din care:

- cheltuieli de personal                                                                                   3.300.721 lei

- bunuri si servicii                                                                                            1.149.597 lei

- tranferuri curente                                                                                           10.000 lei

- asistenta sociala                                                                                           170.074 lei

- alte cheltuieli                                                                                                    28.994 lei

- cheltuieli de capital                                                                                         238.880 lei

- plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent                 - 6.740 lei

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.