HOTARAREA NR. 69/18.11.2013

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 69/18.11.2013

Privind rectificarea bugetului local cu suma de 200.000 lei

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 18.11.2013 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 13348/12.11.2013, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere H.G. nr. 778/2013;

In baza art. 36, alin 4 lit. “a” din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba rectificarea bugetului local cu suma de 200.000 lei, dupa cum urmeaza:

            - venituri subventii ajutor incalzirea locuintei, iar la cheltuieli cap. 68.02 asigurari si asistenta sociala ajutor incalzirea locuintei.

Art.2. – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de Biroul contabilitate.