HOTARAREA NR. 7/29.01.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE – JUDETUL DOLJ

 

HOTARAREA NR. 7/29.01.2014

Privind modificarea contractului de asociere la modul de implementare a Proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, precum si a indicatorilor tehnico-economici, a procentelor si valorilor privind finantarea nerambursabila din partea UE si contributia nationala la bugetul de stat

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotararea nr. 3/28.06.2012;

Convocat azi, 29.01.2014 in sedinta ordinara;

Avand in vedere proiectul de hotarare nr. 809/22.01.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

Avand in vedere adresa Consiliului Judetean Dolj, nr. 636/17.01.2014;

In baza prevederilor Legii nr. 51/2006, republicata, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu nodificarile  si completarile ulterioare, Legii nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare a localitatilor;

In baza art. 11, art. 36 alin. 2 lit e) si alin. 7 lit. c), art. 37, coroborate cu prevederile art. 45 alin. 2 lit. f), art. 61 alin. 2 si art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;

In temeiul art. 45, alin 1 din Legea nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala,

HOTARASTE:

Art.1. – Se aproba modificarea contractului de asociere privind modul de implementare al proiectului “Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Dolj”, conform actului aditional  nr. 2, prevazut in anexa 1, care face parte integranta din prezentul .

Art. 2 – Se imputerniceste Primarul comunei Poiana Mare, dl. Marin Vintila, sa semneze actul aditional nr. 2, prevazut la art. 1 din prezenta hotarare.

Art. 3 – Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, a procentelor si valorilor finantarii nerambursabile din partea Uniunii Europene si a procentelor si valorilor privind contributia nationala de la bugetul de stat, in consecinta se modifica anexele 1 si 2 din Hotararea nr. 67/2013 si se vor citi conform anexelor 2 si 3 care fac perte integranta din prezenta.

Art. 4 – Se mandateaza Primarul comunei Poiana Mare, dl. Marin Vintila, sa sustina si sa aprobe in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Gestionare a Deseurilor “ECODOLJ”, modificarea contractului de asociere prevazut la art. 1, precum si modificarea indicatorilor tehnic-economici ai proiectului, a procentelor si valorilor finantarii nerambursabile din partea Uniunii Europene si a procentelor si valorilor privind copntributia nationala de la bugetul de stat, prevazuta la art. 3 din prezenta.

Art. 5 – Pe data prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al comunei Poiana Mare nr. 67/2013.

Art. 6 – Prevederile prezentei vor fi duse la indeplinire de primarul comunei Poiana Mare, Marin Vintila.