HOTARIREA Nr. 15/13.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE - JUDETUL DOLJ

 

HOTARIREA Nr. 15/13.03.2014

 

Privind privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul „EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013”

 

Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012; Convocat azi, 13.03.2014 in sedinta extraordinară;

Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 3303/10.03.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

 

IAvând în vedere Expunerea de motive nr. 3302/10.03.2014, a primarului comunei Poiana Mare, prin care se propune aprobarea Studiului de Fezabilitate si a Indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013;

 1. Luând în considerare adresa Companaiei de Apă Oltenia nr. 5978/2014,

 2. Ținând cont că investiţiile selectate pentru finanţare din Fondul de Coeziune vor asigura conformarea cu cerinţele Directivei 98/83/EEC în ceea ce priveşte apa potabilă şi cu Directiva 91/271/EEC în privinţa colectării şi epurării apei uzate, pentru localităţile, respectiv aglomerările incluse în Faza 1 de investiţii (2007-2013);

 3. În vederea atingerii țintelor de conformare asumate de România ca stat membru al Uniunii Europene, prin Tratatul de aderare, operatorul regional S.C. Compania de Apa Oltenia S.A. implementeaza proiectul “Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Dolj”, finanțat din Fondul de Coeziune prin POS Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 1 “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată” în baza Contractului de finanțare nr. 122523/26.09.2011;

 4. Țânând cont că Obiectivul general al Proiectului este acela de a contribui la îndeplinirea obiectivelor Axei Prioritare 1 din POS Mediu 2007 – 2013, prin derularea unor investiţii specifice în domeniul apei potabile şi apei uzate în judeţul Dolj;

În conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare nr. 122523/26.09.2011 pentru proiectul „Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Dolj , conectarea consumatorilor la serviciile de alimentare cu apă şi canalizare este finanţată prin proiect în procent de 30-40%, restul reprezentand cheltuieli care vor ramane sa se realizeze de către Autoritatile Locale impreuna cu Operatorul Regional din alte surse de finantare complementare care sa acopere valoarea investitiilor necesare pentru a atinge rata de conectare de 100% in aglomerarile unde se prevad investitii prin POS Mediu;n temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

 

HOTARASTE:

 

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Poiana Mare nr. 8/29.01.2014, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul ,,EXECUŢIE BRANŞAMENTE ŞI RACORDURI ÎN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITĂŢILE DIN JUDEŢUL DOLJ ÎN CARE SE REALIZEAZĂ INVESTIŢII ÎN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007-2013”.

  1. Art. 2. Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru proiectul „EXECUTIE BRANSAMENTE SI RACORDURI IN VEDEREA ATINGERII GRADULUI DE CONFORMARE PENTRU LOCALITATILE DIN JUDETUL DOLJ IN CARE SE REALIZEAZA INVESTITII IN PERIOADA DE PROGRAMARE 2007 – 2013” și indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.

 1. Art. 3. S.C. Compania de Apă Oltenia SA și Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ”Oltenia” vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  1. Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:

   1. SC Compania de Apă Oltenia SA;

Asociația de dezvoltare Intracomunitară Oltenia.

 

 

 1. Dată astăzi 13.03.2014

 2. la Poiana Mare

 3. PRESEDINTE DE SEDINTA,

 4. Croitoru Sebastian-Horia

 5. CONTRASEMNEAZA

 6. SECRETAR,

 7. Gheorghe Gligă