HOTARIREA Nr. 21/28.03.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ    

 

HOTARIREA Nr. 21/28.03.2014

 

Privind  aprobarea ,,Regiulamentului-cadru privind structura organizatorică,

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local şi Centrului Operativ

pentru Situaţii de Urgenţă, constituite la nivelul comunei Poiana Mare”

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 28.03.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 1400/07.02.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza:

                   -art. 36, alin. 6, lit. ,,a”, pct. 16, din Legea nr.   215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

                   -Legii nr. 15/2005, prin care a fost aprobată cu modificări Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/82004, privind Sistemul naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art.1.-Se aprobă ,,Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului Local şi Centrului Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, constituite la nivelul comunei Poiana Mare”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la  îndeplinire de primarul comunei Marin Vintilă în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă şi şeful SVSU Poiana Mare, Petcuşin Ion, în calitate de preşedinte al Centrului Operativ pentru   Situaţii de Urgenţă constituite la nivelul comunei Poiana Mare.

         

 

 

                                                                             Dată astăzi 28.03.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                        Croitoru  Sebastian-Horia

                                                                                               CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă