HOTARIREA Nr. 30/19.06.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 30/19.06.2014

 

 

Privind  aprobarea planului local de acţiune

 pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                             Convocat azi, 19.06.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 7169/29.05.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin.2, lit. ,b” şi alin 4 lit. ,,e” din Legea Nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1 Se aprobă planului local de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole.

          Art.2 Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Poiana Mare şi responsabilul cu protecţia mediului din cadrul Primăriei Poiana Mare.

 

                                                                             Dată astăzi 19.06.2014

                                                                                    la Poiana Mare         

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                            CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă