HOTARIREA Nr. 39/17.07.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 39/17.07.2014

 

Privind   rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 17.07.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8313/10.07.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

         

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli, după cum urmează:

          Se majorează subvenţiile din bugetul sănătăţii cu suma de  3000 lei şi se măresc cheltuielile de personal la cap. 66.02 ,,Sănătate”;

          Se măresc cheltuielile de personal la cap. 70.02 ,,Gospodărire comunală” cu suma de  1000 lei şi la cap.  68.02 ,, Asistenţă socială” cu suma de  3000 lei;

          Se micşorează cheltuielile de personal la cap. 61.02 ,,Ordine publică şi siguranţă naţională” cu suma de  7000 lei şi se măresc cheltuielile materiale la cap. 61.02 -cheltuieli materiale- cu suma de  3000 lei.

          Menţionăm că nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului local pe anul 2014 este neschimbat, nu este afectat.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 17.07.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Constantin Dudoiu

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Fisiere