HOTARIREA Nr. 41/04.08.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 41/04.08.2014

 

 

Privind  rectificarea  bugetului local cu suma de  57.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 04.08.2014 in sedinta extraordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr. 8986/01.08.2014, precum si procesul verbal al acestei sedinte;

            În baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala;

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea  bugetului local cu suma de  57.000 lei, conform Contractului de Finanţare pentru Programul  naţional de dezvoltare local ,,Modernizarea satului românei”, domeniul realizare/modernizare/reabilitare de poduri şi podeţe.

          Se măresc veniturile la cap. 42.02.65 ,,subvenjţii de la bugetul de  stat” cu suma de   57.000 lei.

          Se măresc cheltuielile la cap. 84.02.03.01 ,,drumuri, poduri şi podeţe” cu suma de  57.000 lei.

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

 

                                                                             Dată astăzi 04.08.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

 

                                                                                              CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă

Fisiere