HOTARIREA Nr. 56/29.10.2014

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

POIANA MARE  -  JUDETUL DOLJ

    

 

HOTARIREA Nr. 56/29.10.2014

 

Privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli 

cu suma de 15.000 lei

 

 

          Consiliul Local al comunei Poiana Mare, judetul Dolj, legal constituit prin Hotarirea nr. 3/28.06.2012;                                                                                        Convocat azi, 29.10.2014 in sedinta ordinară;

          Avind in vedere proiectul de hotarire nr.12503/17.10.2014,  precum si procesul verbal al acestei sedinte;

           In baza  art. 36, alin 4 lit. ,,a” din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

          In temeiul art. 45, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administratia publica locala,

 

HOTARASTE:

         

         

          Art.1.-Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  cu suma de   15.000 lei, prin transferarea sumei de 15.000 lei de la cap. 61.02 ,,Apărare naţională, ordine publică”, art. 30.30 «alte bunuri şi servicii», la cap. 51.02 ,,Administraţie locală”, art.  20.01.30 «alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare».              

          Art.2.-Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de Biroul contabilitate.

 

                                                                             Dată astăzi 29.10.2014

                                                                                    la Poiana Mare          

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA,

                              Daniel Tomescu

                                                                                         

                                                                                           CONTRASEMNEAZA

                                                                                                           SECRETAR,  

                                                                                                         Gheorghe Gligă